AOC Grand Cru

Bourgogne chia thành 4 Phân hạng:
1- AOC Grand Cru (33 AOC, 1.5% sản lượng)
2- AOC Premier Cru (562 AOC, 10%)
3- Appellation communale ou village ( 44 AOC, 34%)
4- Appellation régionale (23 AOC, 54.5%)

AOC Grand Cru

Bourgogne chia thành 4 Phân hạng:
1- AOC Grand Cru (33 AOC, 1.5% sản lượng)
2- AOC Premier Cru (562 AOC, 10%)
3- Appellation communale ou village ( 44 AOC, 34%)
4- Appellation régionale (23 AOC, 54.5%)

Vùng trồng nho Burgundy (Bourgogne) là một trong hai vùng trồng nho và sản xuất rượu vang lớn nổi tiếng của Pháp (cùng với Vùng trồng nho Bordeaux). Các nhãn hiệu rượu vang đã được kiểm định (Appellation d’origine contrôlée – AOC) của Bourgogone cũng được phân loại theo chất lượng và giá thành, tuy nhiên phương pháp phân loại này không giống với cách phân loại của rượu vang Bordeaux. Đây là hệ thống phân loại có giá trị tham khảo quan trọng nhất đối với rượu vang vùng Bourgogne.

Nếu như các nhà sản xuất rượu vang ở Bordeaux được gọi là các château thì tại Bourgogne, rượu vang sản xuất ra được phân biệt bởi các domaine – vùng trồng nho nhỏ. AOC của các domaine này được chia thành 4 cấp (cru) trong đó cao nhất là Grand Cru gồm 33 AOC chiếm 1,5% sản lượng rượu của toàn vùng. Kế tiếp là Cấp Premier Cru, Appellation communale ou village và Appellation régionale.

Grand Cru
33 AOC của cấp Grand Cru gồm 32 AOC thuộc vùng Côte-d’Or nằm trên route des Grands Crus và 1 AOC thuộc vùng Chablis. Chiếm 1.5% sản lượng Vang toàn vùng.
=> 33 AOC Grand Cru list.
Premier Cru
Tổng cộng có 562 AOC thuộc cấp Premier Cru, chiếm 10% sản lượng rượu toàn vùng.
=> 562 AOC Premier Cru List

Appellation communale ou village
44 AOC của cấp ‘Appellation communale ou village chiếm 34% sản lượng rượu vang Bourgogne.
=> 44 AOC List

Appellation régionale
Chiếm 54,5% sản lượng rượu vang Bourgogne là 23 AOC thuộc cấp Appellation régionale.
=> 23 AOC List


Thu gọn

Tất cả (8)